پژوهشي دراسناد و مباني تاريخي نام خليج فارس

  

 

«خليج فارس» 

در حداقل 300 كتاب مهم تاريخي ، جغرافيائي ، ادبي ، مذهبي و علمي قرون گذشته و دو هزار نقشه متعلق به قبل و بعد از ميلاد مسيح، از خليج فارس با همين نام و يا نامهايي مترادف و همسان  آن توصيف شده است كه در اين مختصر به گوشه اي از آنها اشاره مي كنيم.

از اولين  ادامه ...  پژوهشي دراسناد و مباني تاريخي نام خليج فارس( پرشن گلف

  
/ 0 نظر / 37 بازدید