فهرست کتاب خليج فارس نامي كهن تر از تاريخ و ميراث

    

خليج فارس نامي كهن تر از تاريخ و ميراث معنوي و فرهنگي بشريت

فهرست عناوين

 

فصل اول : ديباچه  :

علم جغرافيا قديمي ترين علم

 1- نامهاي جغرافيايي كهن Paleotoponymy ميراث فرهنگي بشريت 2- دفاعيه نام خليج فارس 3- علت نام گذاري و پيشينه تاريخي نام خليـــــــــج فارس . 4- پژوهشي در اسناد تاريخي و حقوقي نام خليج فارس. الف- اسناد تاريخي دوره پارسي (قبل و بعد از ميلاد مسيح تا ظهور اسلام). ب- دوره اســــــلامي ج - دوره استعمار : پرتغال ، هلند، فرانسه و انگليس د- دوره معــــــاصر ه- خليج فارس در نقشه ها، اطلسها و دايره المعارف هاي تاريخي. 5- خليج فارس در اسناد ،6- كتب ،7- منابع عربي و در قراردادها و معاهدات ميان كشورهاي عربي و معاهدات بين المللي 6-- مصوبات سازمان ملل،8- سازمانهاي بين المللي و قطعنامه هاي كنفرانس يكسان سازي اسامي جغرافيايي سازمان ملل 7- خليج فارس و حقوق درياها8- مهمترين خليج جهان بدون نام فصل دوم: سابقه بكارگيري عناوين مغرضانه ، استعماري و اهداف آنها 1- اقدام كارگزاران انگليس پس از دوستي ايران و آلمان و بويژه پس از جنگ نفت با ايران 1950 (كتاب رودريك اوون 1957) 2 ـ اقدام رهبران كشور هاي عربي از 1960 تا كنون 3-رسانه هاي گروهي كشور هاي عربي 4 - نويسندگان استخدامي كشور هاي عربي 5- تحريف اسناد تاريخي 6- علل تخريب نام خليج فارس فصل سوم: اعتراف به حقيقت 1- پاسخ متفكران عرب به مدعيان دروغين عربي بودن خليج فارس. عواقب سكوت در مقابل تغيير نام خليج فارس اقدامات ايران الف: قبل از انقلاب ب : بعد از انقلاب. ج: چه بايد كرد؟ پاسخ به مدعيان عربيت و پاسخ به سه مقاله درالاهرام 5 نمونه از نقشه هاي تاريخي بر گرفته از كتب عربي نقد 2 كتاب خليج عربي رودريك اوون 1957. و خليج عربي قدري قلعجي 1992 دو نمونه از مكاتبات اعتراض آميز به تحريف نام خليج فارس. فصل چهارم: ضمــا ئم ـ فهرست 200 كتاب متعلق به مورخين، ادبا و سفرنامه نويسان و اقليم شناسان قرون گذشته درجهان عرب واسلام كه از خليج فارس نام برده اند 2ـفهرست مشخصات 80 نقشه تاريخي عربي از 3 كتاب عربي- انساب العرب - الخليج الفارسي عبر القرون- خارطه العراق.. 3- فهرست كتب مورخين، ادبا و سفرنامه نويسان غير مسلمان جهان كه در قرون گذشته از خليج فارس نام برده اند. 4ـ فهرست تعدادي ( حدود 1000 ) از نقشه هاي تاريخي كه در قرون گذشته خليج فارس را ثبت كرده اند. 5ـ فهرست 100 اطلس مهم تاريخي كه نام خليج فارس را ثبت كرده اند.

 

/ 0 نظر / 72 بازدید