نام خليج فارس میراثی کهن تر از تاريخ بازديد گنندگان دريای پارس <#hits#>

butterfly.gif
redbloom.gifredbloom.gifredbloom.gif  pinkbloom.gifpinkbloom.gifpinkbloom.gifpinkbloom.gif  redbloom.gifredbloom.gifredbloom.gif 


 

در جهت تقدير و ارج گذاری به پاسخ مثبت هموطنان به فراخوان مردمی دوستداران نامهای ميراثی و تاريخی در اعتراض به تغيير نام خليج فارس بدين وسيله متن بخشهای اصلی کتاب نام خليج فارس میراثی کهن تر از تاريخ . محمد عجم ۱۳۸۳ تقديم هموطنان ارجمند می گردد برگ سبزی پيشکش درويش . تقدير بی کران از مولف و ناشر اين کتاب

در خصوص ترجمه اين کتاب به زبان انگليسی و عربی از هموطنان تقاضای ياری داريم  روی جلد و پشت جلد تصوير يکی از ۱۰ نقشه معروفی است که بطور همزمان دريای عرب را با نام دريای پارسpersian sea و خليج فارس را با نام persian gulf خليج فارس ثبت کرده اند البته سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافيايی ارتش ايران سالها است که دريای پارس به دريای عرب  بخشيده اند  حالا مانده است از آن اقيانوس پارس يک خليج  در جنوب غربی ايران که ناسيونال فاشيستهای عرب به آنهم گير داده اند

11_1_book_ajam.jpg

/ 0 نظر / 52 بازدید